Zasady udzielania wsparcia asystenckiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura uzyskania wsparcia asystenta rodziny

 1. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu
  problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie usługą
  przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczoną
  w ramach usługi i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na udział w usłudze asystenta rodziny.
 2. Wywiad opiniuje i zatwierdza Kierownik ośrodka pomocy społecznej.
 3. W przypadku wniosku o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny, zgłoszonego przez
  instytucję zewnętrzną, zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest objęcie usługą asystenta rodziny. Ponadto pracownik socjalny rozeznaje także, czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem. W przypadku zasadności objęcia usługą asystenta rodziny, pracownik socjalny wnioskuje o takie wsparcie do Kierownika ośrodka pomocy społecznej.
 4. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem sądu asystent podejmuje
  działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy
  z asystentem, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie sądu.
 5. Pozyskane informacje o rodzinie pracownik socjalny przekazuje stosowną informację do instytucji, która złożyła wniosek o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny.

Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta:

 1. Asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną
  do usługi, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji ośrodka oraz nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę, ustalając termin wspólnej wizyty u rodziny.
 2. W trakcie wizyty w środowisku rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy z asystentem i podpisuje zgodę na aktywną współpracę z asystentem.

Realizacja usługi asystenta.

 1. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń, a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informację odnośnie oczekiwań poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres usług oferowanych przez asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.
 2. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt asystenta w rodzinie uzależnione są od
  indywidualnych potrzeb rodziny.
 3. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Godziny świadczenia usług są elastyczne i dostosowane do potrzeb rodziny. Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodziną.
 4. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny asystent sporządza swoją diagnozę sytuacji rodziny i, we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy plan pracy z rodziną.
 5. Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 2 miesiąca od rozpoczęcia współpracy i może być modyfikowany w trakcie trwania usługi, w zależności od potrzeb.
 6. Asystent dokonuje również okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia Kierownikowi ośrodka, min. co pół roku.
 7. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje działania interwencyjne, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 8. Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, a asystentem rodziny trwa przez cały okres realizacji usługi i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacji poprzez kontakty osobiste, telefoniczne lub drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji usługi asystenta, asystent informuje Kierownika i wspólnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.
 10. Asystent rodziny na bieżąco omawia z Kierownikiem postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań.