Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi  Burmistrz Ćmielowa,
  który upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania.
 • Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.
 • Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia się dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz z wyjątkiem  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, a także świadczenia rodzicielskiego.
 • Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, rozpoczyna się z dniem 01 listopada 2018 r. i kończy się dnia 31 października 2019 r.
 • W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, jest rok kalendarzowy 2017, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
 • Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od  niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu, kto pierwszy złożył wniosek.
 • Świadczenia rodzinne podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że jeśli jeden z członków rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowieprzekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów według właściwości do wojewody, celem ustalenia prawa do świadczenia.
  Nie dotyczy to wyjazdów poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.